Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 2/2018

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców


Pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców muszą liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. A to za sprawą ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia tego roku
.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że jej głównym celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r.w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Uchwalone zmiany mają również przeciwdziałać występującym obecnie nadużyciom, sprzyjać sprawniejszemu zarządzaniu migracjami zarobkowymi oraz poprawić standardy zatrudniania cudzoziemców. W praktyce będzie się to wiązało z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy i urzędów, choć ustawodawca starał się wprowadzić pewne udogodnienia.

Praca na sezon

Podstawowa zmiana, to ustanowienie nowego typu zezwolenia na pracę, tzw. zezwolenia na pracę sezonową (typ S), które jest wydawane przez powiatowy urząd pracy (PUP) na wniosek pracodawcy. Uprawnia ono do wykonywania pracy w podklasach działalności uznanych za prace sezonowe, przez dziewięć miesięcy w roku. Podklasy te zostały wymienione w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Zmiany dotknęły też dotychczasowy system oświadczeń, na podstawie których obcokrajowcy z sześciu państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina) mogli pracować w Polsce przez pół roku. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zostało zastąpione oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Podobnie jak poprzednia wersja, uprawnia ono do wykonywania pracy bez zezwolenia przez obywateli wspomnianych sześciu państw, przez pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jednak teraz może dotyczyć ono tylko prac niesezonowych, a więc tych, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu ministra RPiPS.

Obecny rok jest rokiem przejściowym, kiedy nowy i stary system funkcjonują równolegle, tzn. na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w 2017 r. można wykonywać pracę we wszystkich sektorach gospodarki, w tym także pracę sezonową. Oświadczenia zarejestrowane w tym roku podlegają już nowym przepisom.

Oprócz oświadczeń oraz zezwoleń na pracę sezonową do pracy w Polsce uprawnia także wydawane przez wojewodę zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (na wniosek cudzoziemca) oraz zezwolenie na pracę typu A, B, C, D lub E. Typ A dotyczy cudzoziemca zatrudnianego przez podmiot, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział znajduje się na terytorium RP. Wydawane jest na wniosek pracodawcy. Typ B dotyczy cudzoziemca pełniącego funkcje w zarządzie, działającego jako komplementariusz lub prokurent. Natomiast C, D i E – obcokrajowca delegowanego do pracy na terytorium Polski.

Wniosek do urzędu

Podmiot chcący zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych, powinien złożyć do PUP wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Druk tego wniosku, jak i innych niezbędnych dokumentów, znajduje się pod adresem https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/wzory-dokumentow/. Należy określić w nim m.in. proponowane wynagrodzenie dla cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Do wniosku trzeba dołączyć dowód wpłaty 30 zł.

Jeżeli zezwolenie ma dotyczyć osoby niebędącej obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, do wniosku należy dołączyć również informację o wyniku tzw. testu rynku pracy. To informacja od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca powinien najpierw złożyć w PUP ofertę pracy, po czym urząd powinien wydać informację starosty, którą należy następnie dołączyć do wniosku.

Zgodnie z przepisami, zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane, jeżeli wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia osób wykonujących porównywalną pracę w tym samym wymiarze czasu lub na porównywalnym stanowisku. Zezwolenie wydawane jest dla określonego cudzoziemca. Wskazuje dane pracodawcy, minimalne wygrodzenie obcokrajowca, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, a także okres ważności zezwolenia. W okresie jego ważności pracownik może wykonywać każdą pracę sezonową, nie tylko wskazaną w zezwoleniu.

Wpis do ewidencji wniosków

Ścieżka postępowania przy wydawaniu zezwolenia jest inna, w zależności od tego czy cudzoziemiec jest już w Polsce, czy dopiero zamierza przyjechać, aby podjąć pracę sezonową. Jeśli przebywa już w naszym kraju i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy, np. wizę, to PUP weryfikuje wniosek i wydaje decyzję w ciągu siedmiu dni roboczych, a jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające, to maksymalnie w ciągu 30 dni, ewentualnie odmawia wydania zezwolenia. W sytuacji, gdy obcokrajowiec dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski, by podjąć pracę sezonową, PUP weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia. Wpis następuje w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania wniosku, a jeśli toczy się postępowanie wyjaśniające, to maksymalnie w ciągu 30 dni. Wpisując wniosek do ewidencji, starosta wydaje pracodawcy zaświadczenie o jego wpisie, a ten przekazuje go cudzoziemcowi. Zaświadczenie stanowi podstawę do wydania wizy, a jeśli obcokrajowiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, uzasadnia cel wjazdu na terytorium RP.

O przyjeździe cudzoziemca pracodawca musi poinformować PUP. Przedstawia kserokopię jego paszportu oraz podaje adres zamieszkania w Polsce. Na stronie MRPiPS można znaleźć wzór informacji składanej przez zatrudniającego. Dopiero po spełnieniu tego obowiązku PUP wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Należy pamiętać, że wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni. Jeśli po tym okresie urząd nie otrzyma potwierdzenia, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, to umorzy postępowanie. Oczekując na zezwolenie na pracę sezonową, po poinformowaniu PUP o przyjeździe obcokrajowca, może on wykonywać pracę, ale na warunkach określonych w wydanym wcześniej zaświadczeniu o wpisie do ewidencji wniosków.

Cały tekst można przeczytać w lutowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Alicja Siuda
Fot. Tytus ŻmijewskiKomentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat