Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Zakaz nawożenia w soboty i niedziele

2018-02-13

Zakaz nawożenia w soboty i niedziele

Przedsiębiorcy rolni mają coraz większe problemy z rozwijaniem nie tylko produkcji zwierzęcej, ale także roślinnej. Na przeszkodzie często stają mieszkańcy wsi, których drażnią nieprzyjemne zapachy czy warkot pracujących ciągników. 

W większości przypadków są to osoby, które na wieś przeprowadziły się z miasta niedawno lub na wsi wybudowały domy letniskowe. I teraz protestują przeciwko produkcji rolniczej. 

Wolne weekendy

Co ciekawe, coraz częściej ich głos jest ważniejszy niż głos rolników, którzy gospodarują na danym terenie od pokoleń. Tak stało się między innymi na Opolszczyźnie w gm. Strzelce Opolskie. 21 grudnia 2017 r. tamtejsi radni, jak sami twierdzą – po licznych skargach ze strony mieszkańców – przegłosowali kuriozalną uchwałę „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie”.

W regulaminie określono, że nawozy naturalne (obornik, gnojówka, gnojowica), przeznaczone do rolniczego wykorzystania, nie mogą być stosowane w niedzielę, święta i dni je poprzedzające. Tym samym zakazano rolnikom nawożenia pól tymi nawozami w weekendy. Zabroniono też nawożenia w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Jeśli odległość ma być mniejsza, potrzebna jest zgoda właścicieli tych nieruchomości.

Nowe przepisy spotkały się z ostrą reakcją samorządu rolniczego. Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu podkreśla, że uchwała jest szkodliwa i zwraca uwagę, że nawozy naturalne muszą być stosowane w odpowiednim momencie, czyli przed siewem lub po żniwach. W dodatku w tym czasie nie może padać deszcz, a więc i tak jest ograniczona liczba dni, w których można nawozić. 

Szybka riposta

Sprawą kontrowersyjnej uchwały zainteresował się wojewoda opolski Adrian Czubak. 23 stycznia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdzono nieważność części uchwały, która została opublikowana w tym samym dzienniku 29 grudnia 2017 r. i weszła w życie 14 dni później.

W ocenie Wydziału Prawnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, par. 22 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały narusza w sposób istotny przepis art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego dla rady gminy.

„Z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ustęp 2 tego przepisu wyznacza zakres dopuszczalnej regulacji, jaka winna się znaleźć regulaminie, a przez to stanowi ustawowe upoważnienie dla rad gmin do decydowania w ramach stanowienia regulaminu o konkretnych kwestiach” czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego.

Zgodnie z tym przepisem, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące między innymi prowadzenia selektywnego zbierania odpadów czy uprzątania śniegu z części nieruchomości służących do użytku publicznego. W żadnym wypadku nie może jednak ograniczać produkcji rolniczej. 

„Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa RP na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu. Powszechnie obowiązujący charakter zawartych w uchwale norm zobowiązuje do formułowania ich jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową. Zatem szczególnie w przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać” – twierdzi wojewoda Adrian Czubak. W jego ocenie, regulując kwestie zasad stosowania nawozów naturalnych wykorzystywanych na cele rolnicze w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku, który zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy powinien obejmować wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, strzeleccy radni przekroczyli zakres tego upoważnienia. W istocie bowiem ustalili zasady dotyczące terenów, na których odbywa się produkcja rolnicza, a zatem nie wyłączonych z produkcji rolniczej, a ponadto zasady niedotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich. „Nie można bowiem uznać, że kwestie związane ze stosowaniem obornika, który oczywiście powstaje w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich, są działalnością związaną z utrzymaniem tych zwierząt” – zaznacza wojewoda.

Stąd – jego zdaniem – należy stwierdzić, że zamieszczając w uchwale będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestionowane zapisy Rada Miejska w Strzelcach Opolskich „przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 4 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czym w sposób istotny naruszyła prawo, co skutkuje koniecznością wyeliminowania wadliwych zapisów uchwały z obrotu prawnego”.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem wojewody w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Cały tekst można przeczytać w lutowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

Krzysztof Zacharuk

Fot. Tytus Żmijewski


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat