Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Budowa pod kontrolą

2018-03-06

Budowa pod kontrolą
Do 20 marca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze d. Tymczasem w Sejmie toczą się dyskusje na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła. 

O finansowe wsparcie na modernizację swoich gospodarstw rolnicy mogą ubiegać się od 19 lutego. Nabór cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. - Do 23 lutego agencja zarejestrowała 273 wnioski, w których rolnicy ubiegają się o 45,11 milionów złotych wsparciainformuje Krzysztof Pączkowski, rzecznik prasowy ARiMR. W poprzednim naborze, zorganizowanym w 2016 r., agencja zgromadziła blisko 30 tys. wniosków. 

Zaświadczenie nie wystarczy

Podobnie jak w ubiegłych latach, ARiMR pomoże finansowo w modernizacji właścicielom gospodarstw, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. do 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy wniosek o dofinansowanie złożą wspólnie. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. Natomiast w roku, w którym złożą wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane będzie jako dofinansowanie kosztów poniesionych na inwestycje w gospodarstwie. Standardowo poziom dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Młodym rolnikom lub grupie rolników wspólnie składających wniosek ARiMR może jednak podnieść wysokość pomocy do 60 proc.

Pieniądze będą przyznawane na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem jej skali, poprawą jakości lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie nie może przekroczyć 500 tys. zł. Wyjątek stanowią inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem albo budową lub modernizacją budynków paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażeniem. Tu można dostać nie więcej niż 200 tys. zł.

Wnioski złożone przez rolników będą w kolejnych miesiącach oceniane i punktowane. Im więcej punktów uzyska wniosek, tym większa szansa, że rolnik otrzyma pieniądze. Jednym z kryteriów decydujących o kolejności przyznawania pomocy jest uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości. Jak się okazuje, rolnicy w tej kwestii mają kłopot z interpretacją rozporządzenia ministra rolnictwa. ARiMR tłumaczy zatem, że możliwość przyznania punktów za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości związana jest z posiadaniem przez rolnika w dniu złożenia wniosku certyfikatu zgodności albo świadectwa jakości handlowej. Uzyskiwane przez gospodarzy świadectwa rejestracji lub zaświadczenia objęcia kontrolą produkcji integrowanej w 2018 r. nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu dla „Modernizacji gospodarstw rolnych”. 

Nie ruszą bez planu

Dzięki dofinansowaniu z ARiMR w kolejnych latach rolnicy zmodernizują swoje gospodarstwa, m.in. stawiając nowe budynki inwentarskie. Jednak będą to robić już w oparciu o nowe przepisy. W Sejmie trwają bowiem prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Przewiduje on możliwość lokalizowania budynków inwentarskich na podstawie decyzji o warunkach zabudowy tylko dla inwestycji nieuznanych za przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli do 210 DJP. Lokalizacja ferm powyżej 210 DJP będzie możliwa na podstawie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekt kodeksu dostosowuje wymagania formalne do poszczególnych kategorii inwestycji. Przedsiębiorców rolnych szczególnie powinny zainteresować kategorie 3-5:

·     kategoria 3 – budynki inwentarskie do 70 m2;

·     kategoria 4 – budynki inwentarskie 70-250 m2;

·     kategoria 5 – budynki inwentarskie powyżej 250 m2.

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem inwestycji będzie musiał przygotować projekt budowlany, a następnie uzyskać zgodę inwestycyjną. W przypadku budynków inwentarskich zaliczanych do kategorii 3 i 4 możliwe będzie udzielanie tzw. zgody milczącej. W uproszczeniu chodzi o zabezpieczenie inwestora przed przewlekłością postępowań administracyjnych poprzez wprowadzenie reguły, że niewydanie decyzji w terminie jest równoznaczne z milczącym uznaniem przez organ racji strony.

Obiekty inwentarskie zaliczone do trzeciej kategorii będą zwolnione z obowiązku uzyskania zgody na użytkowanie. Natomiast budynki z 4 i 5 kategorii będą wymagały uzyskania takiej zgody. Jednak w przypadku 4 kategorii kontrola przeprowadzana przez organ nadzoru budowlanego na etapie uzyskania tej zgody będzie fakultatywna. Dla budynków inwentarskich z 5 kategorii zarówno zgoda inwestycyjna, jak i zgoda na użytkowanie będą mogły być wydane wyłącznie w formie decyzji administracyjnej. 

Zablokowane inwestycje

- Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego nie rozwiązuje problemów związanych z lokalizacją nowych chlewni towarowych – twierdzą przedstawiciele Krajowego Związku Pracodawców –Producentów Trzody Chlewnej. Przypominają, że KUB w założeniu miał ograniczać konflikty społeczne i ułatwiać inwestowanie w rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce, tymczasem zapowiadanych ułatwień na razie nie widać. Zdaniem KZP-PTCh, w przypadku inwestycji powyżej 210 DJP sytuacja po wprowadzeniu nowych przepisów jeszcze się pogorszy. - Wobec braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w większości gmin w Polsce, lokalizacja ferm powyżej 210 DJP zostanie wstrzymana. Pozostaną problemy związane z blokowaniem inwestycji przez wójtów i burmistrzów niechętnych rozwojowi produkcji trzody chlewnej – przekonują.

Cały tekst można przeczytać w marcowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

Kamila Perkowska

Fot. Tytus Żmijewski

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat