Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo

 

Premia dla młodych - nowe zasady

27 czerwca weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające przepisy przyznawania pomocy finansowej z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007-3. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza cztery zamiany w dotychczasowych obowiązujących przepisach.
Pierwsza zakłada, że sankcje za niespełnienie standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, higieny i utrzymania zwierząt będą niższe oraz że będą inaczej liczone niż dotychczas. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, kara za niedotrzymanie warunków w każdym z trzech wymienionych przypadków wyniesie 5 proc. otrzymanej pomocy (maksymalnie 15 proc.), a nie jak dotychczas 25 proc.
W zmienionych przepisach, na młodych rolników nałożony został obowiązek terminowego złożenia w ARiMR oświadczeń o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt. Rolnicy zobowiązani zostali do dwukrotnego złożenia takich oświadczeń. Pierwszy raz trzeba je złożyć w ciągu 60 dni po upływie trzech lat od otrzymania wsparcia, czyli w takim samym terminie, jaki jest wyznaczony dla dostarczenia sprawozdania z realizacji biznespalnu. Drugi raz oświadczenie o spełnianiu wyżej wymienionych wymagań, trzeba złożyć w ARiMR 60 dni przed upływem pięciu latach od wypłaty pomocy finansowej. Niezłożenie któregokolwiek z tych dwóch oświadczeń spowoduje nałożenie kary na młodego rolnika w wysokości 3 proc. wypłaconej premii. Obowiązek złożenia tych dokumentów został nałożony na tych młodych rolników, w przypadku których nie upłynął jeszcze termin na przedłożenie w ARiMR sprawozdania z realizacji biznesplanu oraz ankiety monitorującej.
Trzecia zmiana polega na określeniu do 30 września 2015 r. terminu na złożenie w ARiMR wniosku o wypłatę płatność wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku otrzymania decyzji przyznającej pomoc, do tego terminu młodzi rolnicy muszą dopełnić warunki związane z nabyciem gospodarstwa, samodzielnym rozpoczęciem jego prowadzenia, ubezpieczeniem w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, uzyskaniem wpisu do ewidencji producentów, chyba że warunki te były spełnione w dniu złożenia wniosku.
Ostatnia zmiana w znowelizowanym rozporządzeniu, dotyczy wydłużenia o dwa miesiące, czyli do 31 sierpnia 2015 r. terminu, w którym agencja, w przypadku przesunięcia środków z innych działań będzie wydawała decyzje przyznające premie młodym rolnikom. Zgodnie z nowymi przepisami, po tej dacie ARiMR odmówi wypłaty premii tym młodym rolnikom, których wnioski znajdą się poza limitem dostępnych środków finansowych.
Na razie 11 363 młodych rolników, którzy składali wnioski o pomoc w ub.r., może liczyć na otrzymanie premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

ARiMR

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat