Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Zmienione Prawo łowieckie

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych zajmą się przedstawiciele wojewodów, a nie jak do tej pory sami myśliwi – czytamy w znowelizowanym 22 czerwca Prawie łowieckim. Ustawę 11 lipca podpisał prezydent RP Andrzej Duda.

Zgodnie z nowymi przepisami, wnioski w sprawie wyrządzonych szkód w uprawach i płodach rolnych składane będą do wojewody, który ustali wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. „Oględzin oraz oszacowania szkód dokonywać będą przedstawiciele wojewody. Rzeczoznawcy wpisani na listy prowadzone przez izby rolnicze, w przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu w zakresie wielkości szkody, będą uprawnieni do przedstawiania opinii” – mówi komunikat.

Odszkodowania dla rolników za straty spowodowane przez zwierzynę mają być wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, z Funduszu Odszkodowawczego, na który składać się będą myśliwi oraz budżet państwa. Składki myśliwych na odszkodowania zostaną ustalone w oparciu o liczbę zwierząt łownych ujętych w rocznym planie łowieckim i wyniosą: 600 zł za łosia, 350 zł za jelenia, 135 zł za daniela, 105 zł za sarnę i 85 zł za dzika. Z tytułu składek do funduszu ma trafić ponad 80 mln zł rocznie. W przypadku, kiedy wartość odszkodowań przekroczy zasoby funduszu, różnicę ma pokryć wojewoda ze środków budżetu państwa. Roczna dopłata do funduszu może wynosić ok. 30 mln zł. Strona niezadowolona z decyzji będzie mogła wnieść powództwo do sądu. Ustawa stanowi, że za szkody wyrządzone podczas polowań odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Według autorów ustawy, zmiany są korzystne dla rolników. Obecnie tylko koła łowieckie odpowiadają za szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań. Rolnicy wielokrotnie skarżyli się, że wyceny myśliwych są za niskie.

Większość przepisów nowego Prawa łowieckiego zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Wcześniej, po 14 dniach od ogłoszenia ustawy wejdą w życie regulacje dotyczące wpisu na listę rzeczoznawców oraz przepisów wykonawczych z tym związanych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat