Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo

Nowe zasady wyznaczania czynszów dzierżawnych przez ANR 

Równowartość 11,1 dt pszenicy za hektar to najwyższy czynsz dzierżawny, jakiego zażąda Agencja Nieruchomości Rolnych za grunty orne (za ha trwałych użytków zielonych równowartość 10 dt pszenicy). Ale tylko przy przedłużaniu umów dzierżawy lub na przetargach ograniczonych ofert pisemnych. Podczas przetargów licytacyjnych rolnicy będą podbijać wysokość czynszów wywoławczych tak, jak robili to wcześniej. 

19 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie ministra rolnictwa z 1 sierpnia br. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Klasa gleby i okręg podatkowy

Czynsz dzierżawny nadal jest określany jako równowartość pieniężna odpowiedniej liczby decyton pszenicy, przy czym do przeliczeń przyjmuje się średnią krajową cenę skupu  pszenicy wskazaną w obwieszczeniu prezesa GUS za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.

Roczny czynsz za grunty ANR obliczy według tabel stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, a więc od okręgu podatkowego. Natomiast czynsz za budynki, budowle i urządzenia to kwota stanowiąca 1,8 proc. ich wartości księgowej netto ustalonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie wykazu, ale nie mniej niż 0,6 proc. ich wartości początkowej.

Czynsz od składników obiektu stawowego typu karpiowego dzieli się na czynsz od:

- gruntów pod stawami – to kwota stanowiąca 20 proc. iloczynu średniej wieloletniej wydajności naturalnej wyrażonej w kg ryb z lustra wody i średniej ceny zbytu karpia handlowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;

- budowli ziemnych – 1 proc. ich wartości początkowej;

- mnichów i zastawek – 5 proc. ich wartości księgowej netto;

- jazów, tam i innych budowli hydrotechnicznych – 2 proc. ich wartości początkowej.

Czynsz od składników obiektu stawowego typu pstrągowego dzieli się na czynsz od:

- gruntów pod stawami, który ustala się jako równowartość pieniężną ilości pszenicy za użytki rolne, a w razie braku klasyfikacji gruntów, jak czynsz dla użytku zielonego kl. I;

- budowli stawowych i hydrotechnicznych – 2 proc. ich wartości początkowej.

Czynsz za plantacje wieloletnie drzew owocowych w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia to równowartość pieniężna 2 kg pszenicy za drzewo, a za krzewy w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia – równowartość 0,1 kg pszenicy za krzew rocznie.

Czynsz dzierżawny za inne składniki przedmiotu dzierżawy będzie wynosił nie więcej niż 10 proc. wartości pożytków, które rocznie stanowiłyby normalny dochód z tych składników albo jako ilość pszenicy stanowiącej równowartość tej kwoty.

Tylko 75 proc. stawek czynszu dzierżawnego zapłacą dzierżawcy gruntów położonych na obszarach, na których ze względu na ochronę środowiska obowiązują ograniczenia w prowadzeniu produkcji rolnej, w międzywałach i na obszarach zalewowych, na terenach podgórskich i górskich. ANR nie ustali czynszu dzierżawnego od gruntów kl. VI i VIz, gruntów pod rowami, zadrzewionych i zakrzewionych, od nieużytków, gruntów leśnych, rolnych zabudowanych, terenów komunikacyjnych.

Jeśli pierwszy przetarg na dzierżawę będzie nieskuteczny, nie później niż po 6 miesiącach ANR może ogłosić drugi z czynszem dzierżawnym wywoławczym obniżonym nie więcej niż o 20 proc. Jeśli drugi przetarg też będzie ograniczony, wysokość czynszu wywoławczego musi być równa czynszowi wywoławczemu z pierwszego przetargu. 

Najdrożej na Kujawach

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. ANR wydzierżawiła 52,4 tys. ha, a w całym roku chce przekazać rolnikom w użytkowanie 100 tys. ha. W pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono 9,4 tys. przetargów na dzierżawę, na podstawie których wydzierżawiono prawie 50 tys. ha. Z tych 9,4 tys. przetargów 5,3 tys. stanowiły przetargi ograniczone, na których wydzierżawiono 49,3 tys. ha. Wszystkie wydzierżawili rolnicy indywidualni powiększający swoje gospodarstwa rodzinne – twierdzi ANR. W lipcu agencja wydzierżawiła kolejne 2,5 tys. ha, co daje łącznie w pierwszych siedmiu miesiącach roku prawie 52,4 tys. ha. 

Najwięcej gruntów do wydzierżawienia pozostaje na obszarach działania oddziałów terenowych w: Szczecinie (ok. 36 tys. ha), Olsztynie (ok. 18 tys. ha) i Gorzowie Wlkp. (ok. 18 tys. ha). Na koniec lipca 2016 r. w dzierżawie było 1 mln 054 tys. ha.

Wysokość wylicytowanych czynszów dzierżawnych jest zróżnicowana. Najwyższe uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (47,3 dt/ha), mazowieckim (29,3 dt/ha) i wielkopolskim (25,5 dt/ha), a najniższe w województwach: świętokrzyskim (4,5 dt/ha), lubelskim (6 dt/ha) i podlaskim (6,3 dt/ha). Najwyższy średni czynsz dotyczył działek w grupie obszarowej od 100 do 300 ha i wyniósł 36,4 dt/ha. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez ANR w pierwszych czterech miesiącach br. wyniosła 16,3 dt/ha. W pierwszym półroczu tego roku cena pszenicy brana do przeliczenia czynszów wynosiła 63,68 zł za dt.

Czynsz dzierżawny od nowo zawieranych umów systematycznie rośnie od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Średni czynsz za grunty rolne dla wszystkich 54 tys. trwających umów dzierżawy w okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. wyniósł nieco ponad 4 dt/ha pszenicy (ok. 250 zł za ha rocznie). 

Podstawa to dzierżawa

Od wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dzierżawa stała się podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi. Agencja wydzierżawia ją maksymalnie na 10 lat głównie na przetargach ograniczonych, w których mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne, mieszkający w gminie, w której położona jest nieruchomość lub w gminach sąsiednich. W organizowaniu przetargów uczestniczą rady społeczne, w skład których wchodzą przedstawiciele związków rolniczych działających na terenie danego oddziału i izb rolniczych. Dyrektor oddziału zasięga ich opinii np. przy określaniu, jaka ma być preferowana wielkość wydzierżawianych działek na danym terenie, czy w jakim trybie ma się odbyć przetarg – czy jako ograniczony licytacyjny czy ofert pisemnych. 

Oferty pisemne

Na razie przetargi ofert pisemnych nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem. Wyjątek stanowi woj. zachodniopomorskie, gdzie, jak podaje Edward Kosmal, przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Szczecinie, tylko od lutego do kwietnia br. przeprowadzono ok. 900 takich przetargów. W efekcie ANR wydzierżawiła  ok. 12 tys. ha z ZWRSP.

Do tej pory OT ANR w Szczecinie przeprowadzał przetargi ograniczone ofert pisemnych w oparciu o następujące kryteria:

1. Czynsz (maksymalna liczba punktów – 10).
2. Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego oferenta (26,67).
3. Odległość miejsca zamieszkania oferenta od wydzierżawianej nieruchomości (26,67).
4. Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z ZWRSP oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę (26,67).
5. Ubezpieczenie w KRUS (10).

Do 30 maja najwięcej przetargów wygrali rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości 20-35 ha. Trafiło do nich 24,24 proc. wystawionych do dzierżawy gruntów. Następne w kolejności są grupy gospodarstw 35-50-hektarowych – 18,49 proc., 10-20 ha – 15,71 proc. oraz 50-65 ha – 15,02 proc. Łącznie gospodarstwa do 50 ha wydzierżawiły 72,89 proc. gruntów wystawionych na przetargi. Rolnicy w wieku do 40 lat wydzierżawili 50,18 proc. gruntów. Najwięcej ziemi wydzierżawili rolnicy w grupach wiekowych 36-40 lat (19,56 proc.), 31–35 lat (17,71 proc.) oraz 41-45 lat (15,50 proc.).

- Naszym zdaniem uzyskane wyniki są bardzo obiecujące, potwierdzają przydatność przetargów ofert pisemnych dla procesu gospodarowania gruntami, właściwy dobór kryteriów oraz ich wagi pozwala na osiąganie zakładanych rezultatów korzystnych ze względów gospodarczych i społecznych – mówi Edward Kosmal.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia z ofert pisemnych zostanie usunięte kryterium wysokości czynszu dzierżawnego. 

Wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów ornych (w dt pszenicy na ha) w zależności od klasy gleby i okręgu podatkowego – zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra rolnictwa

Okręg podatkowy

 

 

 

Klasa gruntów rolnych

 

 

 

 

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

I

11,1

10,3

9,4

7,7

6,3

4,6

2,0

II

10,3

9,4

8,6

7,1

5,7

4,3

1,7

III

9,4

8,6

8,0

6,6

5,1

3,7

1,4

IV

8,3

7,7

7,1

5,7

4,6

3,4

1,1

Wysokość czynszu dzierżawnego dla trwałych użytków zielonych (w dt pszenicy na ha) w zależności od klasy gleby i okręgu podatkowego – zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra rolnictwa

Okręg podatkowy

 

 

Klasa użytków zielonych

 

 

 

I

II

III

IV

V

I

10,0

8,3

7,1

4,3

1,1

II

9,1

7,7

6,6

4,0

1,1

III

8,3

7,1

6,0

3,4

0,9

IV

7,7

6,3

5,4

3,1

0,9

 Małgorzata Felińska

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat