Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo

Jaka będzie przyszłość WPR?

2 lutego Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Potrwają one do 2 maja br. 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w lipcu, w Brukseli. Na ich podstawie Komisja Europejska do końca tego roku opracuje komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz możliwe scenariusze na przyszłość. W 2018 r. KE chce zaproponować nowe przepisy reformujące WPR. 

Nasze trzy priorytety

„Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa i nasze priorytety, mogą wpłynąć na kierunek dalszych prac KE. Konsultacje te są ważnym etapem dyskusji o zmianach WPR po 2020 r.” – tak ministerstwo rolnictwa zachęca do wzięcia udziału w publicznej debacie.

We wstępnej dyskusji na forum UE, trwającej już od kilku miesięcy, MRiRW kieruje się krajowymi priorytetami w odniesieniu do przyszłego kształtu WPR. Obejmują one przede wszystkim:

- zapewnienie równych warunków konkurencji i równego traktowania rolników, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich w UE;

- zapewnienie odpowiedniego finansowania i utrzymanie w pełni wspólnotowego charakteru WPR;

- utrzymanie obu filarów WPR, z silnym II filarem ukierunkowanym na modernizację i restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich oraz redukowanie różnic rozwojowych między państwami członkowskimi.

Propozycje te uwzględniają dotychczasowe doświadczenia, analizy i oceny z wdrażania WPR w Polsce. Wynikają także z badań krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, wniosków z toczącej się debaty na forum UE (np. deklaracja CORK 2.0, proces uproszczenia polityk w ramach przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-20) oraz prac zespołu wspierającego prace w zakresie przeglądu WPR na lata 2014-20 powołanego 20 stycznia 2016 r. zarządzeniem ministra rolnictwa. 

Ważne unijne środki

W dalszych pracach nad przyszłością WPR będą również uwzględniane cele rozwojowe kraju, określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), w której „żywność wysokiej jakości” wskazano jako jeden z 10 sektorów strategicznych. Dokument wskazuje, że środki unijne, w szczególności z WPR i polityki spójności, są ważnym źródłem finansowania działań rozwojowych, w tym działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa i zakłada aktywny udział Polski w definiowaniu zasad WPR i polityki spójności, które będą obowiązywały po roku 2020.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe i inne zainteresowane strony do udziału w konsultacjach. Od 8 lutego polska wersja kwestionariusza dostępna jest pod linkiem:

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en#q-and-a 

Unowocześniona i uproszczona

„Otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach KE mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. Unowocześniona i uproszczona WPR uwzględni kluczowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo i obszary wiejskie, a jednocześnie przyczyni się do realizacji priorytetów politycznych KE, w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość” – tak z kolei zachęca do oddania głosów KE.

- Przez minione dwa lata rolnicy zmagali się z bezprecedensowymi wyzwaniami. Dlatego czas na ocenę i poprawienie narzędzi, jakimi dysponuje WPR, aby wspierać ich w czasach kryzysu i wzmocnić w dobie globalizacji – mówił komisarz Hogan na konferencji prasowej otwierającej konsultacje. - Unijna polityka rolna jest coraz bardziej zorientowana rynkowo, a zatem uzależniona od warunków panujących na rynku i cen rynkowych. Nie zawsze jest to jednak korzystne – przyznał. Od 2013 r. unijni rolnicy walczyli z kryzysem na rynku mleka, starali się złagodzić skutki embarga rosyjskiego czy ASF, a ostatnio mają problem z grypą ptaków.

(Fem)

 

 

 

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat