Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Inwestycje na obszarach Natura 2000

W resorcie rolnictwa przygotowano projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-20.

W ramach tego instrumentu mogą być realizowane operacje związane z rolniczym wykorzystania łąk i pastwisk oraz chowem zwierząt trawożernych. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych obszarach.

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik będący posiadaczem gospodarstwa, w którym co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położony jest na obszarze Natura 2000. Pomoc będzie przyznana na operację polegającą na realizacji inwestycji, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, że inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać obszar Natura 2000 i nie będzie sprzeczna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi w planach zadań ochronnych lub planach ochrony dla obszaru Natura 2000.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje koszty zakupu maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowy (przebudowy, remontu połączonego z modernizacją) budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych do produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.

Limit pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo to 500 tys. zł, z tym że w przypadku operacji nieobejmujących inwestycji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie – 200 tys. zł. Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wynosi 50 proc., a w przypadku operacji realizowanych przez młodych rolników 60 proc.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków to trzeci kwartał 2017 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat