Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Jan K. Ardanowski powinien być ministrem rolnictwa w nowym rządzie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Dyrektor w każdym województwie

W związku z tym, że 11 grudnia 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, wraz z załączonym rozporządzeniem wykonawczym ministra środowiska w sprawie określenia liczby, siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił ministrowi środowiska swoje stanowisko.

Samorząd rolniczy sprzeciwił się ograniczeniu liczby regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, ponieważ – jego zdaniem – struktura jednostek państwowych powinna być zgodna z podziałem administracyjnym kraju, aby zapewnić rolnikom ze wszystkich województw podobny dostęp do urzędów. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska pełnią wiele zadań ważnych dla rolników: wydają decyzje środowiskowe dla inwestycji, przyjmują zgłoszenia szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione i ustalają wysokości odszkodowań. Są to zadania wymagające szybkiego działania i znajomości terenu. Zaburzenie struktury wojewódzkiej tych urzędów może spowodować utrudnienia dla rolników oraz opóźnienia w wydawaniu decyzji. W związku z tym samorząd rolniczy wnioskuje o odstąpienie od łączenia regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i pozostawienie ich w dotychczasowej formie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat