Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Zmiany w podatkach

Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw podpisana została przez prezydenta 13 listopada. Za najbardziej istotne zmiany ustawy o PIT należy uznać:

- możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci również wtedy, gdy złożenie zeznania rocznego nastąpi po terminie, tzn. po 30 kwietnia;

- uwzględnienie przez spadkobiercę okresu posiadania nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę – dla obliczenia pięcioletniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia;

- uwzględnienie roku nabycia lub wybudowania nieruchomości oraz roku nabycia innych praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków – dla obliczenia pięcioletniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;

- zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości (części lub udziału) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem przychodu z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z takim zbyciem utraciły charakter rolny;

- wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez podatnika wydatkowany na własne cele mieszkaniowe jako warunek skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej;

Za najistotniejsze zmiany w ustawie o CIT uznać należy:

- uchylenie obowiązku publikowania przez podatkowe grupy kapitałowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu takiej grupy;

- poszerzenie o domy maklerskie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kręgu podmiotów, których przychody (z wyjątkami) zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych;

- ustalenie kosztów, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów (analogiczne do zmian w ustawie o PIT);

- ustalenie zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem w firmie samochodów osobowych (analogiczne do zmian w ustawie o PIT);

- zwolnienie z podatku dochodowego dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Szczególne znaczenie ma zmiana polegająca na zastąpieniu stawki podatku CIT w wysokości 15 proc. stawką 9 proc. w odniesieniu do małych podatników, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (ci nie muszą mieć statusu małego podatnika). Podatek będzie wynosił 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmiana upraszcza zasady wyboru opodatkowania przychodów z najmu (podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze). Podatnik zdecyduje o sposobie opodatkowania przychodów z najmu (według skali podatkowej lub ryczałtem), dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy. Znowelizowany przepis ustawy uznaje za równoznaczną z dokonaniem wyboru opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu  pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu (jeśli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego i złoży zeznanie PIT-28, oznacza to, że dokonał wyboru).

Inna zmiana polega na likwidacji obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatnika płacącego ryczałt od najmu, jeśli wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej, lecz z innych dowodów np. przelewu na rachunek wynajmującego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat