Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Zwiększona ochrona przed agrofagami

Od połowy grudnia tego roku, w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także na nasiennictwo i obrót materiałem siewnym – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Zmiany wynikają z dwóch rozporządzeń: Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. 

Celem nowych przepisów ma być zwiększenie ochrony UE przed wprowadzaniem z państw trzecich organizmów szkodliwych, harmonizacja systemu paszportowania roślin, rewizja koncepcji stref chronionych, poprawa spójności przepisów z zakresu zdrowia roślin oraz przepisów dotyczących roślinnego materiału rozmnożeniowego, a także ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli urzędowych w całym łańcuchu żywnościowym.  

Zwiększony został zakres rejestru podmiotów profesjonalnych zajmujących się określonym materiałem roślinnym (prowadzony przez PIORiN). Jednocześnie z obowiązku wpisu zwolnione zostały podmioty dostarczające użytkownikom ostatecznym, na własny użytek i w sposób bezpośredni małe ilości roślin i małe ilości nasion innych niż nasiona objęte wymogiem posiadania świadectwa fitosanitarnego w imporcie do UE.  

Rozszerzony został wykaz gatunków i rodzajów roślin, w tym materiału siewnego oraz produktów roślinnych i przedmiotów podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszport roślin. Na podstawie rozporządzenia 2016/2031 wykaz ten obejmie m.in.:

- wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, co jest największą zmianą;

- niektóre nasiona, tj. te dla, których ustalono agrofagi określane jako niekwarantannowe organizmy regulowane (RNQPs);

- rośliny wymienione dotychczas w załączniku VAI dyrektywy 2000/29/WE;

- rośliny, dla których przyjęto środki unijne dotyczące przemieszczania w UE;

- rośliny wymienione w aktach wykonawczych, dla których wymagana jest inna szczególna etykieta lub inny rodzaj poświadczenia.  

Posiadanie paszportu dla roślin będzie niezbędne w UE co najmniej przy przemieszczaniu określonych roślin pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, np. drzewek owocowych od szkółkarza do sadownika. Natomiast nie będzie wymagany w przypadku dostarczania wskazanych w wykazie roślin bezpośrednio użytkownikom ostatecznym.  

Nowe przepisy zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin. Szczegółowa specyfikacja dotycząca ich formatu znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2017/2313.  

Paszporty roślin wydane przed 14 grudnia 2019 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pozostaną ważne do 14 grudnia 2023 r., o ile nie uległ zmianie stan fitosanitarny roślin, dla których zostały one wydane. Paszporty roślin będą wydawane przez upoważnione, zarejestrowane podmioty profesjonalne, pod nadzorem właściwych organów (WIORiN),

w drodze odstępstwa przez właściwe organy (WIORiN), tylko dla roślin, dla których ocena wykazała, że spełniają one określone wymagania (dotyczące m.in. agrofagów kwarantannowych dla UE oraz RNQP).  

Zwiększony zostanie reżim importowy. Graniczna kontrola fitosanitarna będzie odbywała się w oparciu o system informatyczny TRACES, do którego część informacji obowiązkowo będzie wprowadzał podmiot importujący materiał.  

(Fem)

Na podstawie przepisów rozporządzania 2016/2031, KE została uprawniona do ustalenia wykazu roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (niebędących członkami UE), które stwarzają niedopuszczalny poziom zagrożenia agrofagami dla terytorium Unii. Takie rośliny i produkty roślinne są kwalifikowane jako „wysokiego ryzyka”, a ich import zostanie zakazany do czasu przeprowadzenia oceny zagrożenia (tzw. PRA). Wykaz roślin i produktów wysokiego ryzyka stanowi załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z 18 grudnia 2018 r.  

Po więcej szczegółów odnośnie nowego prawa warto zajrzeć na stronę internetową: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/ 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze