Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Zmiany w kontrolach żywności

19 lutego prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ustawa powierza nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych wykonywany dotychczas przez Inspekcję Handlową – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przekazanie zadań ma na celu zwiększenie efektywności systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce, m.in. szybsze eliminowanie produktów o jakości niezgodnej z wymaganiami.

Istotną zmianą jest wzmocnienie roli nadzorczej głównego inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nad wojewódzkimi inspektorami w zakresie wykonywania przez nich obowiązków ustawowych. Główny inspektor będzie mógł nadzorować kontrole  wojewódzkich inspektorów oraz wydawać im wytyczne i polecenia oraz umożliwi mu zwracanie się do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora w przypadku, gdy jego działanie będzie zagrażało prawidłowemu wykonywaniu zadań przez inspekcję.

Inne rozwiązania merytoryczne wprowadzane w ustawie dotyczą: przejęcia przez IJHARS kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności; obowiązku kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi wydania nakazu wycofania z obrotu, we wszystkich punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego, całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dostosowujących, które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia albo 4 maja 2020 r., oraz z wyjątkiem przepisów dotyczących ponoszenia opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli granicznej oraz innej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat