Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Kary za utrudnianie polowań

Weszła w życie ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. A dokładnie afrykańskiego pomoru świń.

Wprowadza ona do Prawa łowieckiego regulacje dotyczące odstrzału sanitarnego wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa się teraz na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego przez zarządzającego obwodem łowieckim, dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności. Nowelizacja umożliwia wykonywanie odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumiki. W odstrzale sanitarnym mogą brać udział policjanci, strażnicy graniczni lub strażacy (PSP), którzy mają uprawnienia do wykonywania polowania. Jeśli to będzie niewystarczające, minister obrony narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy mających uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym.

Nowe przepisy umożliwiają wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy, która polegać ma na zabezpieczeniu terenu polowania przed osobami trzecimi, pomocy w poszukiwaniu padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji. Ustawa zawiera delegację do wydania przez ministra rolnictwa rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji stanowić będzie wykroczenie.

Nowością jest przepis zabraniający celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za to jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Rozszerzono też zakres nakazów, jakie może nałożyć na zarządców dróg publicznych powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Nakazy obejmują zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz wznoszenie ogrodzeń.

Ustawa określa nowy tryb powoływania i odwoływania łowczego krajowego oraz łowczych okręgowych. Łowczego krajowego powołuje i odwołuje minister środowiska, łowczego okręgowego łowczy krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra. Łowczy krajowy powoływany jest przez ministra środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany po zasięgnięciu opinii NRŁ. Kompetencję do powoływania i odwoływania łowczego okręgowego ma Zarząd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego.

Ustawa przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat