Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

Regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej oraz nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich zawiera projekt ustawy, który 17 lipca został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Celem projektu ustawy jest konieczność dostosowania aktualnie obowiązujących polskich przepisów z zakresu zootechniki do prawodawstwa obowiązującego w Unii Europejskiej.

„Projekt reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich” – czytamy w uzasadnianiu.

Autorzy projektu wskazują, że główną jednostką kontrolną będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, natomiast w odniesieniu do spraw związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych oraz kontrolą świadectw zootechnicznych i dokumentów wskazujących, że przywożone zwierzęta mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Projekt zakłada, że hodowcom zwierząt będących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc do 100 proc. kosztów kwalifikowanych) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc do 70 proc. kosztów kwalifikowanych). Proponuje się, aby wysokość pobieranych opłat była ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego. Wysokość tych opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Projekt przewiduje też wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze